นโยบายคุณภาพ

“พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า”

Quality Policy of TCR RADIATOR

“Competence of Human Resources Development / Quality of Product Development
and Commitment to maintain for customer satisfaction”

บริษัท ไทยเจริญหม้อน้ำ จำกัด ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ คุณภาพและความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง บริษัทจะทบทวนขั้นตอนการทำงานและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีการเตรียมการที่เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเผชิญปัญหา และแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็วทันถ่วงที และเน้นการป้องกันมิให้เกิดซ้ำ

การจะบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นจะต้องอาศัยความเข้มแข็งของผู้บริหาร และการผนึกกำลังสามัคคี จากพนักงานทุกคน ซึ่งผลแห่งความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ แล้ว ยังทำให้องค์กรแห่งนี้เป็นสถานที่ทำงานที่มีคุณค่ายิ่ง

ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพด้านการผลิตหม้อน้ำรถยนต์ และ หม้อน้ำ ประเภทต่างๆโดยการสรรค์สร้าง ยนตรกรรมที่สูงล้ำด้วยคุณภาพ บริษัท ไทยเจริญหม้อน้ำ จำกัด ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้้ บริษัทฯ จึงนำมาตรฐาน ISO9001 version 2015 มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดการผลิตหม้อน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด